Drift og Styringsform

Generell informasjon om drift og styringsform.
Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en privatdrevet stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge.
Stiftelsen har som formål å drive sykehjemmet i samsvar med verdigrunnlaget for Metodistkirken i Norge og etter gjeldende norsk lovgivning for samme.

Vår målsetning er at

  • Vårt tjenestetilbud og arbeidsmiljø er preget av det kristne, diakonale verdigrunnlaget basert på respekt, integritet og samhandling.
  • Vi har skriftlige prosedyrer som sikrer at pasienten får et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud til rett tid.
  • Vi har faglig kvalifisert personell på rett plass til rett tid.Vi sikrer et nødvendig tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
  • Vi har et konstruktivt samarbeid med pårørende. De opplever trygghet for at familiemedlemmet får det de etter forskriftene har krav på.

 

Hovedmål for 2017/2018 er å “Skape det gode liv for våre beboere ut fra det diakonale perspektiv” 

Visjon 

Aktiv og nyskapende!.

Styret

Stiftelsen ledes av et styre med medlemmer fra Centralkirken og Første Metodistkirke samt representant fra Metodistkirken Norge, beboerne har en representant i styret, og de ansatte har to representanter. Prestetjenesten fra begge menigheter i Bergen har en representant hver, som har talerett. Administrativ leder ved alders- og sykehjemmet er sekretær for styret.

Institusjonen har i dag

  • 46 plasser for beboere som trenger langtidstilbud på sykehjemsnivå, fordelt på to avdelinger

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen har driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at det er Bergen kommune ved Forvaltningen i sone sør, (Fana og Årstad bydel) som disponerer plassene, og som bestemmer hvem som får tilbud om plass hos oss. 

Sykehjemmet skal være et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor den enkelte beboers behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig art blir ivaretatt. Jfr. ”Driftsforutsetninger for syke- og aldershjem” fattet av det tidligere hovedutvalg for helse og sosiale tjenester, Bergen kommune, sak 84/9, versjon 25.03.01 og 26.03.01.