Hvem får plass hos oss

Stiftelsen gir tilbud om 46 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen har driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at det er Bergen kommune ved de bydeler som disponerer plassene, som bestemmer hvem som blir tilbudt plass hos oss.

Sykehjem skal være et helhetlig bo- og omsorgstilbud, hvor den enkelte beboers behov for trygghet og nødvendig hjelp av praktisk og omsorgsmessig art blir ivaretatt. Jfr. "Drifts- forutsetninger for syke- og aldershjem" fattet av det tidligere hovedutvalg for helse og sosiale tjenester, Bergen kommune, sak 84/9, versjon 25.03.01 og 26.03.01 og bystyresak 337-05 av 19.12.05.