Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen er en selvstendig stiftelse, med formål å drive alders- og sykehjem, i tråd med Metodistkirken i Norge sitt verdigrunnlag og innenfor norsk lovgivning. Vi har drifts- og husleieavtale med Bergen kommune, som disponerer plassene hos oss. Som institusjon er vi opptatt av, at etisk refleksjon skal prege våre tjenester, i møte med beboere, pårørende, leverandører og ansatte.

Følg oss på facebook

Oppmerksomhet mot det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige miljø

  • Et høyt kvalitativt faglig miljø.
  • Verdibasert ledelse og praksis.
  • Styrking av den ansattes verdibevissthet.
  • At beboeren er i fokus.
  • At hver medarbeider blir sett og verdsatt.
  • Åpenhet for livsspørsmålene.
  • Helhetssyn på mennesket.

Tjenesten er forankret i en tro på Guds kjærlighet og omsorg for alt det skapte. Praksis ved institusjonene hviler på faglige og kristne verdier der alle har like stor rett til hjelp og veiledning. Omsorgen sees i sammenheng med Guds fortsatte skapelse og kan utføres av alle mennesker av god vilje.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009