Aktiviteter/sosiale tilbud

Institusjonen ved ergoterapeut legger til rette for ulike aktivitetstilbud samt arrangerer felles turer og andre sosiale tiltak.
Vi har en rekke faste aktiviteter som er felles for alle, samt at hver post har egne aktiviteter som ledes av postpersonalet og/eller ergoterapeut.
Ulike underholdere blir invitert til institusjonen.

Trivselsråd

Dette er et utvalg med representanter fra pårørende og personale som arrangerer fester og andre trivselstiltak for beboerne.
Beboere som ønsker å delta i disse tiltakene betaler månedlig kr 100. Dette er en frivillig ordning som tidligere var hjemlet i forskrift for disponering av kontantytelsen.
Dersom en ikke er med i trivselsordningen, men ønsker å delta på arangementer, vil en måtte betale inngangspenger for de tiltak, som dekkes av ordningen.

Prestetjenesten

Vi har prest ansatt i 10 % stilling. Videre er det prestene ved henholdsvis Centralkirken og Første Metodistkirke som holder andakter og gudstjenester hos oss.
Prestene er også tilgjengelig for samtale med den som ønsker det. Institusjonen ligger i Domkirkens distrikt og prestetjenesten derfra, kan tilkalles
Den enkelte beboer kan få samtale/hjelp fra det kirke-/trossamfunn en tilhører. Dette er noe som avklares med hver enkelt, når vi sammen setter opp plan for oppholdet som nevnt innledningsvis. Skulle du ønske kontakt med prest, ber vi deg gi beskjed til din kontaktperson, som vil være behjelpelig med å formidle kontakt.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen