Aktiviteter/sosiale tilbud

Institusjonen ved ergoterapeut legger til rette for ulike aktivitetstilbud samt arrangerer felles turer og andre sosiale tiltak.
Vi har en rekke faste aktiviteter som er felles for alle, samt at hver avdeling har egne aktiviteter som ledes av avdelingspersonalet og/eller ergoterapeut. Ulike underholdere blir invitert til institusjonen. Vi tar del i Bergen Kommunes prosjekt “Kulturen flytter inn” og har faste besøk av en danser som arrangerer mimredans og bevegelse i grupper. Besøk av terapihunder med hundefører (Hunder som hjelper) er et tilbud særlig rettet mot eldre med fysiske og psykiske utfordringer. Hundene skaper muligheter for positive opplevelser, aktivitet og mestring og er et tilbud vi har svært god erfaring med. Les mer her: https://hundersomhjelper.no/  Sykehjemmet betaler dette delvis, mens deltakende beboere betaler en egenandel på kr. 150.

Frivillige

Sykehjemmet har en frivillighetskoordinator og flere frivillige som stiller opp ved arrangementer, turer og andre aktiviteter. Vi har altid plass til flere frivillige og oppfordrer alle til å ta kontakt: 53505342 / 40641950 – for å høre mer om oppgaver og behov. Oppgaver vi pr. nå ønsker frivillige til er: gå- eller trilleturer i nærområdet, turer i taxisykkel, følge til kirkegudstjeneste på søndager, dyrking/gartnerioppgaver og praktisk hjelp og følge ved konserter eller andre arrangementer i storstue.

Trivselsråd

Dette er et utvalg med representanter fra pårørende og personale som arrangerer fester og andre trivselstiltak for beboerne.
Fra januar 2020 er det vedtatt at alle beboere skal være med i trivselsordningen. Dette koster kr. 100 pr måned, og pengene skal brukes til diverse trivselstiltak på huset. To ganger pr år (januar og juli) blir det trukket kr. 600 fra beboerkontoen som settes inn på egen trivselskonto. Dersom man ikke ønsker å delta må dette meldes til administrasjonen.

Prestetjenesten

Vi har en 10 % diakonistilling. Denne ansatte har samtaler individuelt og i grupper med fokus på tros- og livssynsspørsmål. Utover dette har prestene i henholdsvis Centralkirken og Første Metodistkirke jevnlige andakter og gudstjenester hos oss.
Prestene er også tilgjengelig for samtale med den som ønsker det.
Den enkelte beboer kan få samtale/hjelp fra det kirke-/trossamfunn en tilhører. Dette er noe som avklares med hver enkelt når vi sammen setter opp plan for oppholdet som nevnt innledningsvis. Skulle du ønske kontakt med prest, ber vi deg gi beskjed til primærkontakt som vil være behjelpelig med å formidle dette.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009