Oppfølging under oppholdet

Ved innkomst vil vi gjerne ha en samtale med deg. Du må gjerne ha med deg dine pårørende om du ønsker det. I samtalen vil vi fortelle deg litt om avdelingen du skal bo på, og gå igjennom dette informasjonsskrivet med deg. Vi vil også høre litt om de behov du har, slik at vi vet hvordan vi best kan hjelpe deg. I dette møtet vil vi be deg bestemme, hvem som skal være din hovedkontakt for pårørende, og som vi skal kunne kontakte ved behov.
Pårørende er velkommen til å hjelpe deg med å innrede rommet slik du ønsker det. Det er viktig å ikke overmøblere rommet samt at gulvtepper ikke er tillatt. Har du behov for hjelp av oss, vil du få det.
Vi vil bruke de første to ukene på å bli kjent med deg. Etter 14 dager vil vi invitere til en ny samtale. I denne samtalen vil vi fylle ut en plan (Beboerplan) for hvordan vi best kan ivareta dine behov, under oppholdet hos oss. Du og dine nærmeste må være med og fylle ut planen, og slik medvirke til hvordan din hverdag skal være.
Vårt ansvar er å legge til rette for at du får hjelp ut fra dine behov.

Når du har flyttet inn, vil du ha en av personalet som din kontaktperson/primærkontakt. Dette er for at du skal kunne ha en spesiell å forholde deg til, som du kan spørre om det du lurer på osv. Kontaktpersonen har et spesielt ansvar for deg, mens du bor hos oss.

Etter ca 3 måneder vil vi invitere deg og dine pårørende til en ny samtale om hvordan du opplever det å bo hos oss, og om det er noe vi kan gjøre bedre eller endre.

Lege-, sykepleie- og ergoterapitjeneste

Vi har sykehjemslege i 40 % stilling.
Når du flytter inn vil sykehjemslegen ha samtale med deg og ta imot medisinske opplysninger, som er viktig for oss å kjenne til. Sykehjemslegen har ansvar for å føre medisinsk journal for alle beboerne. Alle beboere ved sykehjemsavdelingen har rett til årlig helsesjekk i tillegg til ordinært legetilsyn.
Dersom det er nødvendig henviser sykehjemslegen videre til spesialisttjeneste.

Sykepleiefaglig ansvarlig har det daglige medisinskfaglige ansvaret for deg, og kontakter sykehjemslegen ved behov. Dersom du ønsker å snakke med legen av en eller annen grunn, tar du dette opp med din kontaktperson og det vil bli ordnet med samtaletid.

Vi har ergoterapeut som har ansvar for å

  • kartlegge beboeres funksjon i forhold til å tilrettelegge for god pleie og omsorg ut fra den enkeltes behov
  • Legge til rette for og følge opp individuell trening i ADL funksjoner
  • Legge til rette for livskvalitet og meningsfull aktivitet for våre beboere på individ- og gruppenivå
  • Aktivitets- og frivillighetskoordinering

Medisiner og annet medisinsk utstyr

Sykepleierne kan ordne med dine medisiner mens du bor hos oss. Du får alle medisiner du trenger hos oss. Men når du flytter inn, må du ha med deg medisiner til første uken, da det ikke alltid er slik at vi har akkurat den typen medisin du bruker.
Er det noe du er allergisk for av medisiner, er det viktig at vi får vite det snarest mulig.
Medisinsk utstyr som blir rekvirert etter behov, ordnes av oss.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Kirkevegen 29

5072 Bergen