Vår Visjon: Aktiv og nyskapende

Hovedmål for 2021

“Skape det gode liv for våre beboere ut fra det diakonale perspektiv”

Bakgrunn: “Tjenesten er forankret i en tro på Guds kjærlighet og omsorg for alt det skapte. Praksis ved institusjonene hviler på faglige og kristne verdier der alle har like stor rett til hjelp og veiledning. Omsorgen sees i sammenheng med Guds fortsatte skapelse og kan utføres av alle mennesker av god vilje.

Institusjonsdiakonien kjennetegnes bl a ved:

Oppmerksomhet mot det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige miljø

  • Et høyt kvalitativt faglig miljø
  • Verdibasert ledelse og praksis
  • Styrking av den ansattes verdibevissthet
  • At beboeren er i fokus
  • At hver medarbeider blir sett og verdsatt
  • Åpenhet for livsspørsmålene
  • Helhetssyn på mennesket

(fra Metodistkirkens diakoniplan 2010)

§ 2 Formål (Fra vedtektene til Stiftelsen)

1. Være et godt hjem for våre beboere

Vi vil ha fokus på det gode livet ved å tilrettelegge for gode opplevelser. Med bakgrunn i vår visjon vil vi være søkende etter ny forskning, nye metoder og muligheter for utvikling av tjenestetilbudet vårt. Tjenesten vi utøver skal være basert på respekt, integritet og samhandling. Den enkelte beboer skal kjenne seg sett, hørt og ivaretatt, ut fra personlige behov og rettigheter. Det er også vårt ønske at pårørende skal være trygg på at deres familiemedlem blir ivaretatt, med høy kvalitet på omsorgen de mottar.

2. Opprettholde en trygg og trivelig arbeidsplass for våre ansatte

Metodisthjemmet vil arbeide for å videreutvikle kompetansen hos personalet slik at ansatte blir inspirert til å gi våre beboere trygge og gode tjenester. Samtidig vil vi ha fokus på å skape en trygg og god arbeidsplass for alle.

Vi vil legge til rette for kompetanseutvikling som sikrer at ansatte mestrer nye krav og kan fornye kunnskap gjennom praksis, kompetansegivende oppgaver og andre opplæringstiltak.

Gjennom all vår tjeneste vil vi ha fokus på etikk og etisk refleksjon. Når etiske problem og dilemmaer oppstår, skal personalet kunne anvende etisk refleksjon i samhandling med hverandre, beboere og pårørende.

Vårt mål er å være et godt hjem for de som bor her.

Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Stemmeveien 4

Bergen 5009